ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Millennium Antwoordservice B.V. nader te noemen “MAS” en de abonnee komen overeen dat MAS ten behoeve van de
abonnee diensten zal verrichten met betrekking tot het aannemen voor en doorgeven aan abonnee van derden
afkomstige voor de abonnee bestemde boodschappen, en wel onder de navolgende voorwaarden:
1 VERPLICHTINGEN VAN M.A.S.
1) MAS zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst op de door de abonnee gewenste tijden boodschappen van
derden, die voor abonnee bestemd zijn, en die MAS per het doorgeschakelde telefoonnummer, per – telefax, per e-mail
of per voice-response bereiken, aannemen, zo nodig noteren en steeds zo spoedig mogelijk aan de abonnee doorgeven.
2) MAS behandelt alle berichten, bestemd voor de abonnee met discretie.
2 VERPLICHTINGEN VAN DE ABONNEE
1) De abonnee laat MAS steeds schriftelijk door middel van het opdrachtformulier weten gedurende welke tijden van
MAS het aannemen en doorgeven van boodschappen wordt verlangd. Tijdelijke of permanente wijzigingen hierop dienen
tijdig en schriftelijk door de abonnee aan MAS doorgegeven te worden. In geval dit wel telefonisch geschiedt, zal de
wijziging door MAS aan abonnee schriftelijk bevestigd worden.
2) De abonnee informeert MAS steeds tijdig en schriftelijk door middel van het opdrachtformulier omtrent de wijze,
waarop hij wenst, dat voor hem bestemde boodschappen door MAS aan hem worden doorgegeven. Tijdelijke of
permanente wijzigingen hierop dienen tijdig en schriftelijk door de abonnee aan MAS doorgegeven te worden. In geval
dit wel telefonisch geschiedt, zal de wijziging door MAS aan abonnee schriftelijk bevestigd worden.
3) De abonnee informeert MAS steeds tijdig en schriftelijk door middel van het opdrachtformulier over de plaats en
wijze, waarop hij voor MAS bereikbaar is. MAS mag het aan haar door de abonnee opgegeven adres als zodanig blijven
gebruiken, totdat haar door de abonnee schriftelijk een ander adres is opgegeven. Onder adres worden begrepen
telefoonnummers, faxnummers en e-mailadressen. In geval dit wel telefonisch geschiedt, zal de wijziging door MAS aan
abonnee schriftelijk bevestigd worden.
3 DE LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST
1) De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2) De overeenkomst gaat in op datum zoals vermeld op inschrijfformulier c.q. bevestiging. Met de werkzaamheden zal
door MAS een aanvang worden gemaakt op datum zoals vermeld op inschrijfformulier c.q. bevestiging.
3) De overeenkomst eindigt door opzegging of ontbinding.
4) Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst op te zeggen. Opzegging vindt plaats bij aangetekend schrijven, tegen
het einde van een kalendermaand, en met een opzegtermijn van 1 maand. In het geval van tussentijdse prijsverhoging
als bedoeld in artikel 4 (sub 6) is de abonnee bevoegd om terstond op te zeggen, echter evenzeer met een
opzegtermijn, van in dit geval 1 maand.
4 PRIJS
1) De abonnee is bij het aangaan van de overeenkomst een entreebedrag verschuldigd in geval van outboundwerkzaamheden. Voor inbouwactiviteiten geldt dit niet, tenzij anders overeengekomen.
2) De abonnee is voorts een basisvergoeding per maand verschuldigd. De hoogte van de basisvergoeding is niet
afhankelijk van het aantal berichten dat gedurende de betrokken maand door MAS voor hem is ontvangen of door MAS
aan hem is doorgegeven.
3) De abonnee is voorts aan MAS verschuldigd een maandelijkse vergoeding, die afhankelijk is van het aantal berichten,
dat gedurende de betrokken maand door MAS voor hem is ontvangen, alsmede van de overige aanvullende diensten,
die gedurende de betrokken maand door MAS zijn verleend.
4) Bij het aangaan van de overeenkomst is de abonnee voorts verplicht aan MAS een borgsom te betalen in geval van
outbound- werkzaamheden. Na afloop van de overeenkomst wordt deze aan de abonnee gerestitueerd onder aftrek van
hetgeen de abonnee op dat moment nog aan MAS verschuldigd mocht zijn. MAS is bevoegd zich zo nodig ook
tussentijds uit de borgsom te voldoen, doch uitsluitend, als abonnee in verzuim is. De abonnee is verplicht de borgsom
in dit geval op eerste verzoek van MAS aan te vullen tot het oorspronkelijke bedrag.
5) Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en andere mogelijke overheidsheffingen.
6) MAS is bevoegd om nadat de eerste drie maanden van de overeenkomst zijn verlopen kostprijsverhogingen aan
abonnee door te berekenen. In dat geval is abonnee bevoegd de overeenkomst op te zeggen als onder artikel 3 (sub 4)
bedoeld.
7) De abonnee kan zich ter zake van hetgeen hij uit hoofde van deze overeenkomst aan MAS verschuldigd is, nimmer op
verrekening of compensatie beroepen.
5 BETALING/ NIET NAKOMING DOOR DE ABONNEE
1) De door de abonnee verschuldigde basisvergoeding, als bedoeld in artikel 4 lid 2, wordt maandelijks vooruit door MAS
met nummer NL52RABO 031.94.23.999 ten name van MAS bij de Rabobank te Delft onder vermelding van het facturen-debiteurnummer.
2) De door de abonnee verschuldigde maandelijkse vergoeding, die afhankelijk is van het aantal ontvangen berichten en
overige verleende diensten, als bedoeld in artikel 4 lid 3, wordt door MAS maandelijks achteraf gefactureerd. Voor de
betaling geldt hetgeen in het eerste lid is bepaald.
3) De reclametermijn voor bezwaren tegen de wijze, waarop werkzaamheden door MAS zijn verricht of tegen door MAS
verzonden facturen bedraagt vijf werkdagen. Het maken van bezwaren heft de betalingsverplichting van de abonnee
niet op.
4) Indien en zodra de abonnee in verzuim is, wordt door MAS-aanspraak gemaakt op wettelijke rente alsmede op
vergoeding van buitengerechtelijke kosten, ter grootte van 2% van het openstaande bedrag, en met een minimum van
€ 50,-. Indien en zodra de abonnee in verzuim is, is MAS voorts bevoegd om de werkzaamheden voor de abonnee
zonder nadere aankondiging op te schorten. Voldoet de abonnee vervolgens binnen een daartoe door MAS te stellen
termijn nog niet of niet geheel of niet tijdig aan al zijn verplichtingen, dan is MAS bevoegd om de overeenkomst zonder
nadere aankondiging buitengerechtelijk te ontbinden.
6 AANSPRAKELIJKHEID
1) MAS is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende in acht nemen van gegevens en/of instructies van de abonnee,
of voor het daarbij maken van fouten, tenzij daarbij sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van MAS.
2) MAS zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van verminking en/of vermissing
en/of vertraging bij het doorgeven van berichten. De abonnee vrijwaart MAS voor iedere aansprakelijkheid van MAS
jegens derden, en voor de gevolgen daarvan.
3) Tekortkoming door MAS in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst is niet toerekenbaar, indien die
het gevolg is van of verband houdt met een buiten de macht van MAS gelegen omstandigheid, waaronder in ieder geval
wordt begrepen het uitvallen van diensten van de Ziggo, of Harbour Business Center of onderbrekingen in de
energievoorziening, computerstoringen en/of andere.
4) Onverminderd het overige in dit artikel bepaalde is de aansprakelijkheid van MAS jegens de abonnee voor schade, die
door de abonnee en/of door eventueel betrokken derden steeds beperkt tot maximaal € 500,- per gebeurtenis.
5) Schade, die niet binnen twintig dagen na de ontdekking of langer dan 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst
door de abonnee schriftelijk aan MAS is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
7. RECHTSKEUZE EN COMPETENTIE
1) Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing,.
2) Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s Gravenhage